Vraag Offert aan!
Vraag offerte aan

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van MG VillaChalets B.V.
ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere huidige en/of toekomstige aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen MG VillaChalets B.V., hierna te noemen: “VillaChalets” en de Opdrachtgever waarop VillaChalets
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met VillaChalets voor de
uitvoering waarvan door VillaChalets derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen tenzij VillaChalets uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard deze of onderdelen daarvan te aanvaarden.
4. Een overeenkomst komt tot stand indien en voor zover de Opdrachtgever de door VillaChalets verstrekte offerte heeft
aanvaard middels ondertekening.
5. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn
of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van
toepassing. VillaChalets en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doen en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
6. Indien tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie
te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
7. Indien VillaChalets niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden daarvan niet van toepassing zijn, of dat VillaChalets in enigerlei mate het
recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te
verlangen.

ARTIKEL 2: OFFERTE

1. Alle offertes van VillaChalets zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en vervallen bij enige
herroeping door VillaChalets.
2. De offerte wordt schriftelijk en/ of per e-mail uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.
3. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven:
a) de plaats van het werk;
b) een omschrijving van het werk;
c) volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden
uitgevoerd;
d) het tijdstip van aanvang van het werk;
e) de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;
f) de prijs van het in de offerte omschreven werk;
g) of afwijking van de betaling in gestelde termijnen, wel of niet conform Art. 15 zal plaatsvinden;
h) of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;
i) of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke:
j) of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke;
k) de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende
aannemingsovereenkomst.
4. De termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd wordt bepaald door hetzij een bepaalde dag, hetzij een aantal
werkbare werkdagen te noemen en/of met de Opdrachtgever;
5. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende dertig (30) dagen.
6. De offerte dient vergezeld te gaan van:
a) een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden;
b) een exemplaar van de in de offerte van toepassing verklaarde risicoregeling.
7. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door VillaChalets of in zijn opdracht
vervaardigd zijn, blijven eigendom van VillaChalets. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met
het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins
vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door
VillaChalets gedaan verzoek franco aan hem te worden teruggezonden.
8. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is VillaChalets gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand
brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks
voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

ARTIKEL 3: RISICOREGELING

Onverminderd de toepasselijkheid van een risicoregeling voor de verrekening van wijzigingen van lonen en prijzen, blijven,
ten aanzien van de Opdrachtgever die bij het sluiten van de overeenkomst niet heeft gehandeld in de uitoefening van zijn
beroep of bedrijf, kostenverhogingen die zich voordoen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en
het gevolg zijn van bedoelde wijzigingen van lonen en prijzen, voor rekening van VillaChalets.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

1. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de VillaChalets tijdig kan beschikken over
a) De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en
beschikkingen), zo nodig in gezamenlijk overleg, kan VillaChalets in opdracht voor de Opdrachtgever voor de
benodigde gegevens en goedkeuringen zorgdragen;
b) vergunningen aanvraag;
c) het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
d) voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
e) de aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
3. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet
tot het werk van de VillaChalets behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan
geen vertraging ondervindt.

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

1. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en
werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor
de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn
voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de
offerte in werking treden, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen
dat VillaChalets die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
4. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden
uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk
komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het
werk voortvloeiende gevolgen.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN VAN VILLA CHALETS

1. VillaChalets is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
VillaChalets dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk
wordt beperkt. VillaChalets is voorts verplicht de door of namens de Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen
op te volgen.
2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn
verzekerd is.
3. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van VillaChalets met ingang van het tijdstip van
aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
4. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de VillaChalets zich voor aanvang van het werk op de hoogte
van de ligging van kabels en leidingen.
5. VillaChalets wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke
voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de
naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
6. VillaChalets is verplicht de Opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de Opdrachtgever
voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen,
alsmede op gebreken in door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en
hulpmiddelen, voor zover VillaChalets deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
7. VillaChalets vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door
de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen
van VillaChalets, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID VAN VILLA CHALETS

1. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is VillaChalets aansprakelijk
voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke
gevolgen waarvan VillaChalets in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te
nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
2. VillaChalets is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de Opdrachtgever voor zover deze
door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde
handelingen van VillaChalets, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

ARTIKEL 8: UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING EN SCHADEVERGOEDING WEGENS TE LATE OPLEVERING

1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder
werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de
overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of
andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd,
wanneer daarop door niet voor rekening van VillaChalets komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren,
respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
2. Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in het
eerste lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
3. VillaChalets heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door
overmacht, door voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst
dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van VillaChalets kan worden gevergd dat het werk binnen de
overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
4. Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd is VillaChalets aan de Opdrachtgever per
werkdag zoals omschreven in het eerste lid, een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van 50,- euro tenzij een
ander bedrag is overeengekomen. De gefixeerde schadevergoeding kan worden verrekend met hetgeen de
Opdrachtgever nog aan VillaChalets verschuldigd is. Bij de bepaling van de overschrijding van de termijn van oplevering
geldt als dag van oplevering, in afwijking van het bepaalde in artikel 10, eerste lid, de dag waarop VillaChalets overeenkomstig artikel 9 eerste lid, de Opdrachtgever heeft uitgenodigd tot opneming van het werk, mits het werk
vervolgens, overeenkomstig het bepaalde in dat artikel is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de Opdrachtgever
verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor VillaChalets voortvloeiende schade en kosten door de Opdrachtgever te
worden vergoed.

ARTIKEL 9: OPNEMING, AANSPRAKELIJKHEID NA GOEDKEURING EN GARANTIE

1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van VillaChalets voltooid zal zijn, nodigt VillaChalets
de Opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de
Opdrachtgever in aanwezigheid van VillaChalets en strekt ertoe, te constateren of VillaChalets aan zijn verplichtingen
uit de overeenkomst heeft voldaan.
2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de Opdrachtgever aan VillaChalets binnen acht (8) dagen schriftelijk
medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige
kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor
onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de
dag waarop de desbetreffende mededeling aan VillaChalets is verzonden.
3. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd,
aan VillaChalets verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
4. Geschiedt de opneming niet binnen acht (8) dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan VillaChalets bij
aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot de Opdrachtgever richten, met verzoek het werk binnen acht dagen op
te nemen. Voldoet de Opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het
eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de Opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en
derde lid overeenkomstige toepassing.
5. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van
ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het
desbetreffende gedeelte.
6. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding
van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
7. Met betrekking tot een her-opneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen
overeenkomstige toepassing.
8. De door VillaChalets te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van
levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit
artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik
buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar
en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. VillaChalets kan in dat geval andere garantie- en
overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
9. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie zal minimaal geldig zijn voor de overeengekomen garantietermijn of, bij
gebreke daarvan, de in de branche gebruikelijke garantietermijn. Indien de door VillaChalets verstrekte garantie een
zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de
zaak ervoor wordt verstrekt. VillaChalets draagt er zorg voor dat door derden verstrekte garanties in overeenstemming
zijn met hetgeen gebruikelijk is in de branche. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of
vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
10. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud
daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van VillaChalets, de
Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen,
daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of
bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe
indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar VillaChalets geen invloed op kan
uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of
temperaturen) et cetera. 
11. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem
ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de
Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken
dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan VillaChalets te worden gemeld. De melding dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat VillaChalets in staat is adequaat te reageren.
De Opdrachtgever dient VillaChalets in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
12. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat
geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde
toekomt.
13. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel,
vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere
termijn voortvloeit met een maximumtermijn van vijf jaar na oplevering van het werk c.q. na ontvangst van het
geleverde.
14. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal VillaChalets de gebrekkige
zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is,
schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van VillaChalets, vervangen of
zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval
van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan VillaChalets te retourneren en de eigendom
daarover aan VillaChalets te verschaffen, tenzij VillaChalets anders aangeeft.
15. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen
de onderzoekskosten, aan de zijde van VillaChalets daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 10: OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 9 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt
beschouwd.
2. VillaChalets is verplicht de in artikel 9, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De
onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste
lid als opgeleverd wordt beschouwd. VillaChalets is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag
treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de Opdrachtgever op grond van
artikel 4, eerste lid, verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor hij op grond van artikel 4, tweede lid, aansprakelijk is

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID NA OPLEVERING

1. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is VillaChalets niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk,
behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van de VillaChalets, zijn leverancier, zijn
onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door de Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend
had kunnen worden en VillaChalets van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.
2. De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld
na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Ingeval het in het eerste lid bedoelde gebrek
echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt
ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een
ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het gebouw of van een essentieel onderdeel daarvan in
gevaar brengt.

ARTIKEL 12: SCHORSING, BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT EN OPZEGGING

1. De Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen.
2. Voorzieningen, die VillaChalets ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meer werk verrekend. Schade
die VillaChalets ten gevolge van de schorsing lijdt, dient hem te worden vergoed.
3. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van VillaChalets, mits
hij de Opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.
4. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan VillaChalets bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling
voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk
aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door VillaChalets betaalde bouwstoffen.
5. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is VillaChalets bevoegd het werk in onvoltooide staat te
beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.
6. De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. VillaChalets heeft in
dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft
moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. VillaChalets zendt de Opdrachtgever
een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de Opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

ARTIKEL 13: BOUWSTOFFEN

1. Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen
aan de gestelde eisen.
2. VillaChalets stelt de Opdrachtgever in de gelegenheid bouwstoffen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de
aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in
dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. VillaChalets is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn
of zich te doen vertegenwoordigen.
3. De Opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen
voor zijn rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van VillaChalets komen. Door
de Opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd.
4. Zowel de Opdrachtgever als VillaChalets kunnen ingeval van afkeuring van bouwstoffen vorderen dat een in onderling
overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster wordt bewaard.
5. De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan de Opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden,
dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen worden door VillaChalets afgevoerd,
onverminderd de aansprakelijkheid van de Opdrachtgever op grond van artikel 5, vijfde lid.
6. Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt de Opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het
moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder
toezicht van de Opdrachtgever verblijven.

ARTIKEL 14: MEER EN MINDER WERK

1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
a) In geval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;
b) In geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
c) In geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
d) in de gevallen als bedoeld in artikel 12, eerste lid, en artikel 20.
2. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag van het
meer werk overtreft, heeft VillaChalets recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.
3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen.
Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van VillaChalets en van de Opdrachtgever op verrekening
van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene
die de aanspraak maakt.
4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn
voor hetzij – het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij
a) het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij
b) het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald
en welke door de Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.
Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan VillaChalets berekende prijzen
respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.
6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken
daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter
worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover
zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee VillaChalets redelijkerwijs rekening
heeft moeten houden.
7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten
van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag
blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer
of minder kosten.

ARTIKEL 15: BETALING IN TERMIJNEN

A.   In geval de bouw plaats vindt op de locatie van de klant zijn de standaard betalingstermijnen als volgt:
       1)   50% van de overeengekomen prijs bij opdracht;
       2)   30% van de overeengekomen prijs bij aflevering op de gedefinieerde afleverlocatie;
       3)   20% van de overeengekomen prijs bij oplevering.
B.   In geval de bouw plaats vindt in de fabriek van VillaChalets geldt het volgende:
       1)   50% van de overeengekomen prijs bij opdracht;
       2)  30% van de overeengekomen prijs na oplevering aan de klant in de fabriek;
       3)  20%, van de overeengekomen prijs in de volgende situaties:
                  a.    ‘af fabriek’, welk deel van de prijs dan dient te worden afgedragen vóór het transport
                  b.   transport wordt verzorgd door VillaChalets, waarbij de restbetaling dient plaats te vinden op dezelfde dag als die van aflevering op locatie van of bij de klant
C.   VillaChalets bezorgt vroegtijdig, telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn, de desbetreffende termijnfactuur bij  de opdrachtgever. De door de opdrachtgever aan VillaChalets verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.
D.   VillaChalets is bevoegd het bedrag van een termijn op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien betaling plaatsvindt na de aangegeven vervaldag.
E.   Betaling van een termijn dient plaats te binnen 7 dagen na de dagtekening van de termijnfactuur, met dien verstande dat de betaling van de laatste termijn onverwijld dient te gebeuren in de gevallen beschreven in dit artikel onder B. 3)a en 3)b.

ARTIKEL 16: EINDAFREKENING

1. Bij oplevering dient VillaChalets de Eindafrekening in.
2. De Eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer in gevolge de overeenkomst
verschuldigd zijn en waren. In de Eindafrekening wordt daartoe onder meer opgenomen:
- de aannemingssom
- een specificatie van het meer en minder werk een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de
overeenkomst van elkaar te vorderen hebben en hadden.
3. Het bedrag van de Eindafrekening wordt gevormd door op het saldo, voortvloeiend uit het in het vorige lid bedoelde
overzicht, hetgeen reeds is betaald in mindering te brengen. De berekening van de door de Opdrachtgever aan
VillaChalets te vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk.
4. VillaChalets is bevoegd het bedrag van de Eindafrekening op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag
van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien en voor zover de betaling plaatsvindt na de in het vijfde lid
aangegeven vervaldag.
5. Betaling van het aan VillaChalets verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk 30 dagen
na de dag waarop de eindafrekening is verstuurd, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 17.

ARTIKEL 17: OPSCHORTING EN BETALING

Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de Opdrachtgever het recht de betaling geheel of
gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de
tekortkoming.

ARTIKEL 18: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door VillaChalets in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van VillaChalets totdat de
Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met VillaChalets gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen,
waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals
genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW
2. De Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid
en als herkenbaar eigendom van VillaChalets te bewaren
3. Door VillaChalets geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden
doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder
het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
4. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van VillaChalets veilig te stellen.
5. Indien derden beslagleggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om VillaChalets daarvan onmiddellijk op de hoogte te
stellen.
6. De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek aan VillaChalets ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is VillaChalets gerechtigd
tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens VillaChalets bij voorbaat toe om
zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
7. Voor het geval VillaChalets zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij
voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan VillaChalets en door hem aan te wijzen derden om
al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VillaChalets zich bevinden en die zaken terug te nemen.

ARTIKEL 19: IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE OPDRACHTGEVER

1. Indien de Opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan VillaChalets verschuldigd is
in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Indien na verloop van
14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin bedoelde
rentepercentage met twee (2) verhoogd.
2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is VillaChalets gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te
gaan, mits hij de Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is
uitgebleven. Indien VillaChalets tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor
rekening van de Opdrachtgever. VillaChalets is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde
hoofdsom.
3. Indien de Opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is VillaChalets gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment
waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen
7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van VillaChalets
op vergoeding van schade, kosten en interessen.
4. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet
voor rekening van VillaChalets, mits hij de Opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan het stilleggen
verbonden gevolg.

ARTIKEL 20: IN GEBREKE BLIJVEN VAN VILLACHALETS

1. Indien VillaChalets haar verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de
Opdrachtgever haar in verband daarmee wenst aan te manen, zal de Opdrachtgever haar schriftelijk aanmanen om zo
spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.
2. De Opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, indien VillaChalets na verloop
van 7 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde aanmaning in gebreke blijft. In dat geval heeft de
Opdrachtgever recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van VillaChalets voortvloeiende schade en kosten.
3. De Opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor VillaChalets voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid,
binnen redelijke grenzen blijven.

ARTIKEL 21: GEWIJZIGDE UITVOERING

Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden
slechts gewijzigd kan worden tegen een meerprijs, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in
overleg met de andere partij. VillaChalets zal de Opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties wijzen. Een
overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt dan als meer en minder werk verrekend.

ARTIKEL 22: ONMOGELIJKHEID VAN UITVOERING

Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd
tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan VillaChalets kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig
deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van opzet of grove
schuld van de Opdrachtgever heeft VillaChalets recht op een bedrag berekend overeenkomstig artikel 12, vijfde lid.

ARTIKEL 23: GESCHILLEN

1. Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone
rechter voor te leggen, behoudens ingeval van het nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze
in stand te houden en behoudens de in het derde lid omschreven bevoegdheid.
2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar
aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen Opdrachtgever
en VillaChalets mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de
statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze drie maanden voor het tot stand
komen van de overeenkomst luiden.
3. In afwijking van het tweede lid kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, ter keuze
van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.
4. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VillaChalets partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien
aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de rechtsbetrekking
betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

crossmenu